Πολιτισμός
Γραμματοσειρά

Επισκευή Πολυλειτουργικού Πολιτιστικού Κόμβου Πύργου Π.Ε. Ηλείας


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την ανάθεση του έργου «Επισκευή Πολυλειτουργικού Πολιτιστικού Κόμβου Πύργου Π.Ε. Ηλείας», με προϋπολογισμό 68.500,00 € (με Φ.Π.Α και αναθεώρηση). Το έργο ανήκει στην κατηγορία εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 55.241,94 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και Ο.Ε , απρόβλεπτα –απολογιστικά- αναθεώρηση). Κωδικός CPV 45453100-8.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης ελεύθερα και δωρεάν μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.pde.gov.gr), εκτός του εντύπου οικονομικής προσφοράς το οποίο θα παραλάβουν από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας μέχρι την 10-05-2018 και ώρα 13.00μ.μ.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το παραπάνω έντυπο και ταχυδρομικά με την προϋπόθεση ότι η αίτησή τους έχει κατατεθεί εντός των ορίων της παραπάνω ημερομηνίας. Πληροφορίες παρέχονται στο τηλ. 2621-360268 και Φαξ επικοινωνίας 26210-33278. Αρμόδιος υπάλληλος για την επικοινωνία είναι: Ελένη Καπογιάννη

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 15-05-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας (Διοικητήριο, Μανωλοπούλου 47, ΤΚ 27131), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό, στις τιμές του τιμολογίου και του προϋπ/σμού της εγκεκριμένης μελέτης της υπηρεσίας, σε ακέραιες μονάδες (παρ.2 του άρθρου 125 του Ν4412/16)

4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

(α) Οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην Α1 τάξη και άνω, καθώς και εργοληπτικέςεπιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα με μορφή επιχείρησης: Εργοδηγοί πτυχιούχοι μέσων Τεχνικών Σχολών με δωδεκαετή και άνω πείρα για έργα κατηγορίας Οικοδομικά .

(β) Οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζοντας τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016

(γ) Οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, προσκομίζοντας πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Κατά τα λοιπά ισχύει η αναλυτική διακήρυξη (άρθρο 23.4.(γ) αυτής).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής αυτών (άρθρο 97 του Ν. 4412/2016).

5. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επενδυτικό Πρόγραμμα έτους 2018 της Π.Ε Ηλείας /Π.Δ.Ε. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

6. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι (6) μήνες από την υπογραφή του εργολαβικού συμφωνητικού.

7. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 156 παρ.3 του Ν. 4412/2016).

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Eλλάδας.

Ο Καιρός

Pirgos Greece Partly Cloudy (night), 17 °C
Current Conditions
Sunrise: 7:21 am   |   Sunset: 7:34 pm
75%     11.3 km/h     34.203 bar
Forecast
Πεμ Low: 16 °C High: 28 °C
Παρ Low: 16 °C High: 28 °C
Σαβ Low: 16 °C High: 28 °C
Κυρ Low: 17 °C High: 29 °C
Δευ Low: 18 °C High: 27 °C
Τρι Low: 17 °C High: 26 °C
Τετ Low: 16 °C High: 22 °C
Πεμ Low: 14 °C High: 22 °C
Παρ Low: 14 °C High: 23 °C
Σαβ Low: 15 °C High: 23 °C